› Ana Sayfa Yap        › Sık Kullanılanlara Ekle        › İletişim    

 

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası / Bursa YMM Odası

ANA SAYFA

DUYURULAR BAŞKAN MESAJI MEVZUAT ÜYELİK LİNKLER İLETİŞİM
 
  Tarihçe
  Kurullar
  Komisyonlar
  Önceki Dönem Yön. Kur. Üyeleri
  Üyelerimiz
  Oda Personeli
  Oda Yönergeleri
  Etkinlikler
  YMM Mesleği
  YMM Yapabileceği İşler
  YMM Sınavları
  Mali Tablolar
  YMM Rapor ve Tutanak Örnekleri
  Videolar
  Anlaşmalı Kurumlar
  Seminer Notları

Arama

Hava Durumu (Bursa)


TCMB Döviz Kurları

 
YMM MESLEĞİ

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği; 3568 sayılı meslek Yasamızın kabul edildiği 1989 yılından bu yana global finans, iletişim, medya, elektronik ticaret ve benzeri alanlarda meydana gelen köklü değişiklikler sonucunda Dünya´nın en önemli mesleklerinden biri haline gelmeye başlamış; günümüzde mesleğe yüklenen fonksiyonlar, artık Yasadaki tanımlamaya sığmaz olmuştur.

Bu bağlamda, 3568 sayılı Kanunun 2. maddesinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu şu şekilde belirlenmiştir:

“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

-Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.”

 Bu maddede belirtilen tasdik yetkisi ise yine aynı Kanunun 12. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:
“Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk

Madde 12 - Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına

göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek ezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki

sorumlulukları saklıdır.”

Belirtilen nitelik ve yetkilere sahip Yeminli Mali Müşavirleri bir arada toplayan Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla 3568 sayılı Yasanın 14. maddesine dayanılarak 1989 yılında kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Odamız, üst birliğimiz olan TÜRMOB’un  (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) üyesidir; TÜRMOB da IFAC’ın (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu)  üyesidir.  

Sözü edilen kanun ve yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevzuat hükümleri gereği bugüne kadar Yeminli Mali Müşavirlere aşağıdaki işlemleri tasdik etme yetkisi verilmiştir. İlgililerin bu tasdikleri yaptırmaları bazı hallerde de zorunludur.

Yeminli Mali Müşavirlerin yürüttükleri görevler ve tasdik ettikleri işlemler

 • İsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlanması,
 • Yapılan ihraç işlemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV’nin iadesi ve mahsubu konusunda tasdik işlemleri,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve bu konularda müşavirlik yapılması,
 • Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 • Enflasyon düzeltmesi ve amortisman hesaplarının tasdiki işlemleri.
 • KDV Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle KDV iadesi veya mahsubu işlemlerinin tasdiki,
 • KDV Kanunu’nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının tasdiki,
 • Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,
 • İlişiksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
 • Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi.
 • Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
 • Dahilde işleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili işlemlerin tasdiki,
 • İndirimli oranda KDV’ ne tabi işlemlerin tasdiki,
 • Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (Enflasyon düzeltme farklarının, olağanüstü yedek akçe, özel fonlar, dağıtılmamış karlar)
 • Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
 • Radyo - Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
 • İthali kontrol altına alınan ürünlerle ilgili tasdik işlemleri,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin “yatırım indirimi” ile ilgili işlemler,
 • KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “temel gıda maddeleri” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya mahsup işlemleri,
 • Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi,
 • Uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi,
 • ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına ilişkin düzenlemeler,
 • Üreticiler Tarafından Yerli Tarım Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanole, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden yararlanmaları işlemleri.

 Not: Yeminli Mali Müşavirlerin yürüttükleri görevler ve tasdik ettikleri işlemlere ait detaylı mevzuat bilgilerine web sayfamızda yer alan “Yeminli Mali Müşavirlerin Yapabilecekleri  İşler” bölümünden ulaşabilirsiniz.


BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Adres:
Odunluk Mh. Akademi Cad. No:8 (BAOB Yerleşkesi) A3 Blok K:3 Nilüfer / BURSA
Tel:       0224 - 452 34 60  /  0224 - 452 34 61
Faks:    0224 - 452 34 10
Mail:     info@bursaymmo.org.tr

©  2011 Her hakkı saklıdır.

web tasarım:
MuhasebeTR.com